همه روزها 6261385

آمار کل بازدید از اوایل مرداد 1389 تا اسفند ماه1390 می باشد که آمار بازگشایی گردید.

 

 

 

استاد هادی همراه با شاگردش مایکل قهرمان سنگین وزن بکس سال 2009


رهبر فلسفه هندی و تغذیه گیاهی بالای 40 ملیون نفر در دنیا (مهاراجا ایشو در سال 1999) همراه با فیلسوف هادی در سانفرانسیسکو