همه روزها 6261385

آمار کل بازدید از اوایل مرداد 1389 تا اسفند ماه1390 می باشد که آمار بازگشایی گردید.

 

هادی :

نوسترا داموس پیشگوی بزرگ فرانسوی که ورود ناپلئون و ظهور هیتلر را پیشگویی کرده است از فیلسوفی از مشرق زمین گفته است در سال 2019 میلادی این فیلسوف با عث میشود همه سیاستها و سیاستمداران دنیا کنار رفته و صلح جهانی می آورد . بر سینه او آرمی به شکل عقاب و مار نمایان است . قوم او فارسها در دنیا حکومت خواهند  کرد و  سر زمینش را تا کناره های دریای آدریاتیک وسعت میدهد .

 

هادی در مشهورترین روزنامه آمریکایی در باشگاه ورزشی کالیفرنیا